• NẾU CẤP TRÊN MỜI ĐI UỐNG SAU GIỜ LÀM, BẠN CÓ ĐƯỢC PHÉP TỪ CHỐI?(退勤後、上司に一杯誘われた時にどうしますか?)
  • Đừng “vui quá trớn”(楽しみ過ぎないように)
  • NHỮNG ĐỒ VẬT THƯỜNG XUYÊN CẦN MANG THEO TRONG CÔNG VIỆC(仕事に必要な持ち物)
  • NÊN VIẾT THƯ CẢM ƠN VÀO LÚC NÀO VÀ NHƯ THẾ NÀO?(お礼状を書く際のマナー)
  • QUYẾT ĐỊNH THỨ TỰ ƯU TIÊN NHƯ THẾ NÀO TRONG CÔNG VIỆC?(仕事における優先順位の決め方)
  • Business Manner(ビジネスマナー: 妊娠したらどんなタイミングで会社に報告するか)
  • Văn hóa chào hỏi trong công sở ở Nhật Bản(日本職場での挨拶文化)
  • Tầm quan trọng của việc sử dụng Kính ngữ(敬語の大切さ)

GLOBAL BUSINESS NETWORK
Official Facebook Page

Site Map